Informácie o webe

obchodná spoločnosť
Patrik Osuský - Paint
so sídlom Kukučínova 1139/2, 903 51 Holíč
IČ 44340605
DIČ 1070816142
IČDPH SK1070816142

Zapsané okresným úradom Senica Číslo živnostenského registra: 240-18870,
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.greckyolivovyolej.eu

Autorské práva

Prevádzkovateľom internetových stránok www.greckyolivovyolej.eu je spoločnosť Patrik Osuský – Paint, so sídlom Kukučínova 1139/2, 903 51 Holíč, zapsané okresným úradom Senica Číslo živnostenského registra: 240-18870, IČ: 44340605, DIČ: 1070816142, IČDPH SK1070816142 ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.greckyolivovyolej.eu, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len “Užívatelia”). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.greckyolivovyolej.eu, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďované informácie a ich využitie
Prístup na stránky www.greckyolivovyolej.eu môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Ak si Užívateľ želá opraviť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese privacypolicy@greckyolivovyolej.eu alebo na poštovej adrese uvedenej na stránke o autorských právach.

Odkazy na iné stránky
Na stránkach www.greckyolivovyolej.eu sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Užívateľov
Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť
Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Informácie o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje spoločnosť Patrik Osuský – Paint (www.greckyolivoyolej.eu). Prezentácia je prevádzkovaná na publikačnom systéme WordPress CMS. V prípade otázok alebo nájdenie technických problémov je možné kontaktovať autorov e-mailom na obchod@greckyolivovyolej.eu .

V Holíči dňa 27.5.2016

Patrik Osuský – Paint